Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PARTNERŮM Pidio.CZ

 

 1. Úvodní ustanovení

  1. Jsme společnost HUGGY s.r.o., se sídlem na adrese Jeronýmova 176/6, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, identifikační číslo 087 85 694, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou C 29497 („Provozovatel“), která provozuje platformu dostupnou na webové adrese www.pidio.cz umožňující jejím partnerům prezentaci a propagaci svých produktů a uživatelům vyhledávání a srovnávání produktů („Pidio.cz“).

  2. Tyto obchodní podmínky („Podmínky“) se vztahují na smlouvu o poskytování služeb („Smlouva“) uzavíranou mezi Provozovatelem a partnerem, který prostřednictvím Pidio.cz prezentuje své produkty („Partner“), a upravují vzájemná práva a povinnosti Provozovatele a Partnera („Smluvní strany“) vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

  3. Smlouva a Podmínky se řídí českým právem, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění posledních předpisů. Pokud vztah založený Smlouvou (včetně Podmínek) obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak si Smluvní strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem.

  4. Není-li výslovně dohodnuto jinak, může Partner pro komunikaci s Provozovatelem využít tyto kontaktní údaje Provozovatele:

adresa: Jeronýmova 176/6, 370 01 České Budějovice 6, e-mail: info@pidio.cz. telefon: 

+ 420 731 880 820

 

 1. Jak funguje Pidio.cz

  1. Pidio.cz slouží převážně jako vyhledávač a srovnávač cen dětských potřeb a hraček, který uživatelům zobrazuje produkty Partnerů určené k prodeji včetně hypertextových odkazů vedoucích na internetové stránky Partnerů. Uživatelé jsou návštěvníci Pidio.cz, kteří zde vyhledávají produkty („Uživatel“). Provozovatel není prodávajícím produktů, tyto prodává Uživatelům výhradně Partner. 

  2. Provozovatel se Smlouvou zavazuje poskytnout Partnerovi propagační služby, zejména možnost využívat Pidio.cz pro prezentaci a propagaci svých produktů, za což Provozovateli náleží odměna specifikovaná níže v těchto Podmínkách.  

  3. Partner se zavazuje postupovat při užívání Pidio.cz v souladu s těmito Podmínkami a za poskytnuté služby dle Smlouvy uhradit Provozovateli odměnu specifikovanou níže v těchto Podmínkách. Partner se také zavazuje poskytnout Provozovateli informace o produktech ve formě XML exportu (XML feedu), a to způsobem upraveným v těchto Podmínkách. 

  4. Provozovatel je v rámci vlastní propagace oprávněn použít název Partnera i jeho produktů včetně popisků a specifikace produktů, a to offline i online způsobem, včetně e-mailového marketingu anebo PPC reklamy. Konkrétní způsob propagace je na rozhodnutí Provozovatele. 

 

 1. Uzavření Smlouvy a Účet Partnera 

  1. Pro zapojení do platformy Pidio.cz je třeba, aby Partner vyplnil své identifikační a kontaktní údaje do registračního formuláře na Pidio.cz. Vyplnění a odeslání údajů je návrhem na uzavření Smlouvy. 

  2. Jakmile Partner vyplní potřebné údaje, odsouhlasí znění těchto Podmínek a dokončí registraci kliknutím na tlačítko „Dokončit registraci“, zašle Provozovatel Partnerovi potvrzení o registraci e-mailem. 

  3. Potvrzením o registraci získá Partner přístup do účtu Partnera („Účet Partnera“) na platformě Pidio.cz, který umožňuje správu údajů Partnera, nastavení služeb ze Smlouvy a přístup k přehledu statistik souvisejících se zobrazováním produktů, prokliky Uživatelů a k fakturaci („Přehled“). Služeb lze využívat až poté, co Provozovatel provede aktivaci Účtu Partnera (schválení e-shopu). K aktivaci Účtu Partnera dojde zpravidla do několika pracovních dnů od doručení potvrzení o registraci, a to oznámením Provozovatele na e-mail Partnera uvedený v registračním formuláři. Tímto oznámením je mezi Smluvními stranami uzavřená Smlouva. 

  4. Každý Partner může mít na jedno identifikační číslo veden pouze jeden Účet Partnera. 

  5. Provozovatel není povinen uzavřít s Partnerem Smlouvu (může odmítnout provést registraci Partnera či mu Účet Partnera neaktivovat) zcela dle svého uvážení, a to zejména s osobami, které dříve porušily Smlouvu (včetně Podmínek) nebo jednaly v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. 

  6. Provozovatel je kdykoliv oprávněn provést kontrolu existence a totožnosti Partnera doložením příslušného dokladu k oprávnění podnikání (výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku), případně předložením jiného dokladu opravňujícího k založení Účtu Partnera. V případě nedoložení těchto dokumentů ze strany Partnera není Provozovatel povinen dokončit aktivaci Účtu Partnera. 

  7. Při založení Účtu Partnera je Partner povinen uvádět pouze aktuální, přesné a úplné údaje. V případě, že Partner při registraci Účtu Partnera zadá neplatné, nesprávné nebo neaktuální údaje, Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu nebo aktivovat Účet Partnera.   

  8. Účet Partnera je zabezpečen přihlašovacím jménem a heslem. Partner je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně přístupových údajů a zavazuje se neumožnit využívání Účtu Partnera třetím osobám.

  9. Partner se zavazuje udržovat svoje údaje (zejména fakturační) uvedené v Účtu Partnera přesné a v případě, že dojde ke změně jeho údajů, oznámit tyto změny bez zbytečného odkladu Provozovateli změnou údajů v administrativním rozhraní Účtu Partnera. Za případnou škodu způsobenou Partnerovi zadáním nesprávných, neaktuálních nebo nekompletních údajů nebo neoznámením jejich změn odpovídá Partner, Provozovatel nenese žádnou odpovědnost.

  10. Provozovatel je kdykoliv na základě vlastního uvážení oprávněn dočasně nebo úplně znemožnit využívat Účet Partnera nebo zakázat zobrazování určitého produktu, a to zejména v případě, kdy Partner poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně Podmínek) nebo v souvislosti s poskytováním služeb dle Smlouvy poruší obecně závazné právní předpisy. 

  11. Partner bere na vědomí, že Pidio.cz a Účet Partnera nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popřípadě třetích osob, z důvodu vyšší moci apod. O případných odstávkách Pidio.cz, pokud to bude možné, bude Partner informován prostřednictvím Účtu Partnera.

  12. Partner je oprávněn si spravovat svůj Účet Partnera a nabídku produktů zobrazovaných na Pidio.cz. Pokud při správě Partner poruší Smlouvu (včetně Podmínek) nebo bude jednat v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo dobrými mravy, bude Partner Provozovatelem vyzván k urychlené nápravě zpravidla prostřednictvím komunikačního rozhraní v Účtu Partnera. Jestliže tak neučiní do Provozovatelem stanovené doby, bude Účet Partnera deaktivován. 

  13. Provozovatel je oprávněn prezentaci produktů a další obsah zveřejňovaný Partnerem na Pidio.cz před jeho zveřejněním i po něm zkontrolovat, zda neporušuje Smlouvu, tyto Podmínky a obecně závazné předpisy a až po provedení této kontroly obsah zveřejnit, popřípadě jeho zveřejnění odmítnout. O takovém odmítnutí Provozovatel informuje Partnera.

 

 1. Vkládání produktů 

  1. Partner je oprávněn prostřednictvím Účtu Partnera vkládat a zveřejňovat nabídku svých produktů, a to prostřednictvím automatického načítání informací o produktech ve formě XML feedu, případně jiné formě, na které se Smluvní strany dohodnou. Zpřístupněním XML feedu Partner souhlasí s publikací informací a podkladů o produktech na Pidio.cz.

  2. Partner je povinen dodržovat technická kritéria pro načítání dat z XML feedu a je povinen zajistit, aby byl XML feed nepřetržitě dostupný pro automatické stahování dat z XML feedu. Ke každému produktu je Partner také povinen sdělit EAN kód nebo další nezbytné údaje a data dle povahy produktu. Partner bere na vědomí, že technická kritéria a podoba XML feedu se po dobu trvání Smlouvy může měnit. 

  3. Provozovatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat produkty, Účet Partnera a jakýkoliv obsah zveřejňovaný Partnerem na Pidio.cz a případně i bez předchozího upozornění neumožnit vkládání produktů a dalšího obsahu zveřejňovaného Partnerem, pokud jsou v rozporu s Podmínkami, Smlouvou a/nebo závaznými předpisy České republiky a/nebo pokud jsou podle názoru Provozovatele nevhodné nebo v rozporu s dobrými mravy a morálkou.

  4. Partner odpovídá za to, že obsah dat vkládaných na Pidio.cz (jakékoliv informace o produktech) neporušuje žádná práva třetích osob. Provozovatel neodpovídá za jakýkoliv obsah těchto dat a v případě uplatnění nároků třetích stran v souvislosti s tímto obsahem vůči Provozovateli se Partner zavazuje nahradit Provozovateli jakoukoliv újmu způsobenou tímto nárokem třetí strany. 

 

 1. Povinnosti Partnera

  1. Partner se Smlouvou zavazuje, že poskytne Provozovateli v rámci XML feedu přesné a pravdivé informace. V této podobě je Provozovatel zveřejní na Pidio.cz. Partner také nebude poskytovat informace o produktech, které nejsou dostupné (leda by uvedl přesné datum naskladnění nebo datum očekávaného naskladnění produktu), nelze zajistit jejich prodej Uživatelům nebo nesplňují požadavky pro uvedení na trh EU nebo EHP a další technické požadavky na bezpečnost či označení výrobků. Pokud budou údaje XML feedu obsahovat chybné informace, zveřejní Provozovatel takto chybné informace na Pidio.cz. Provozovatel není povinen provádět preventivní ani následnou kontrolu jakýchkoliv informací dodaných Partnerem v XML feedu. 

  2. Partner je povinen hradit Provozovateli za poskytování služeb dle Smlouvy odměnu specifikovanou níže v těchto Podmínkách.

  3. Partner je povinen při využívání služeb dle Smlouvy a také při nabízení a prodeji produktů, kterých se týká Smlouva, dodržovat obecně závazné předpisy, a to zejména pravidla ochrany spotřebitele, regulace reklamy a bezpečnosti výrobků. Partner je povinen nabízet a prodávat pouze produkty, které splňují požadavky pro uvedení výrobku na trh EU, EHP a Velké Británie a další technické požadavky na bezpečnost či označení výrobků.

  4. Partner je povinen využívat služeb dle Smlouvy a svůj Účet Partnera tak, aby nenarušil řádný chod Pidio.cz a ani nepoškodil jeho dobrou pověst. Partner nesmí vyvíjet jakoukoliv činnost nebo používat nástroje či postupy, které by mohly omezovat nebo negativně ovlivnit provoz Pidio.cz či možnost využívání Pidio.cz Uživateli. Partner nesmí provádět žádné útoky na server Provozovatele ani ho zatěžovat automatizovanými požadavky. Porušením tohoto závazku je také umožnění, byť neúmyslné, takového jednání jakékoli třetí osobě.

 

 1. Odměna a platební podmínky

  1. Za zveřejnění a zobrazování produktů na Pidio.cz je Partner povinen zaplatit Provozovateli odměnu. Odměna se počítá za každé kliknutí Uživatele na jednotlivý produkt s jednou IP adresou za určitý časový rámec zobrazovaný na Pidio.cz, který vede na internetovou stránku Partnera, a to dle vlastního nastavení Partnera. 

  2. Provozovatel na Pidio.cz zveřejnil ceník, který obsahuje podrobné informace o cenových podmínkách poskytovaných služeb ze Smlouvy včetně možnost využití měsíčního paušálu. Ceník obsahuje také minimální výši odměny Provozovatele za každé kliknutí, a to vždy v době kliknutí Uživatele. Aktuální minimální výše odměny Provozovatele za každé kliknutí je dostupná také v Přehledu v Účtu Partnera. Výše minimální ceny za kliknutí se může v průběhu trvání Smlouvy měnit dle uvážení Provozovatele s ohledem na aktuální tržní situaci a potřeby či optimalizace provozu Pidio.cz, nemůže se však měnit zpětně. 

  3. Partner může ve svém Účtu Partnera nastavit také vyšší než minimální odměnu Provozovatele za každé kliknutí, což může vést k vyšší míře prokliků Uživatelů na produkty Partnera a zaplacení vyšší odměny Provozovateli. 

  4. V Přehledu svého Účtu Partnera může Partner zobrazit také průměrnou cenu za jedno kliknutí na zvolené období. 

  5. Konečná odměna Provozovatele za kliknutí se může lišit od průměrné, minimální i Partnerem nastavené vyšší odměny za kliknutí. Tuto konečnou odměnu určuje algoritmus Pidio.cz, který průběžně cenu prokliku upravuje.

  6. Provozovatel zaznamenává každé kliknutí na Pidio.cz a vypočítává odměnu, na kterou mu vznikl nárok. V Přehledu v Účtu Partnera se přehledně zobrazují statistiky a přehled kliknutí včetně skutečností rozhodných pro určení výše odměny Provozovatele. 

  7. Aby Partner mohl začít využívat služeb dle Smlouvy, musí si nabít kredit v minimální výši 500,- Kč bez DPH, což znamená odeslání dostatečného objemu peněžních prostředků (pro Partnerem preferované nastavení využívání služeb) na účet Provozovatele. Kredit je nabitý až okamžikem připsání peněžních prostředků na účet Provozovatele. Celková výše kreditu je zobrazena v Přehledu Účtu Partnera a Provozovatel je z této hodnoty kreditu oprávněn odečítat hodnotu odměny Provozovatele, a to v momentě, kdy na úhradu každé jednotlivé odměny Provozovateli vznikne nárok. Pokud stav kreditu Partnera klesne na nulu, automaticky se pozastaví zobrazování produktů Partnera a obnoví se až po doplnění hodnoty kreditu. 

  8. Na odměnu za uskutečněná kliknutí vystaví Provozovatel Partnerovi souhrnnou fakturu, která bude dostupná v Účtu Partnera. Provozovatel je plátce DPH, proto je k odměně připočtena DPH v zákonné výši.

 

 1. Servis a podpora

  1. V případě dotazů nebo vzniklých problémů může Partner kontaktovat Provozovatele těmito způsoby:

adresa: Jeronýmova 176/6, 370 01 České Budějovice 6 e-mail: info@Pidio.cztelefon: + 420 731 880 820

 1. Případné řešení nestandardních požadavků Partnera nad rámec běžné servisní podpory může být zpoplatněno. O tom, že konkrétní služba nebo úkon je zpoplatněn, Provozovatel Partnera informuje před poskytnutím takové služby nebo provedením úkonu.

 

 1. Mlčenlivost

  1. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva a veškeré informace s ní související (zejména data z XML feedu a Přehledu v Účtu Partnera) mají důvěrný charakter, aniž by tak musely být označeny a žádná ze Smluvních stran není oprávněna bez souhlasu druhé Smluvní strany zpřístupnit tyto informace v jakékoli podobě třetím osobám, s výjimkou případů, kdy je zpřístupnění těchto informací vyžadováno právními předpisy nebo příslušnými orgány na základě právních předpisů nebo jedná-li se o informace, které jsou již veřejně přístupné. Tím není dotčeno oprávnění Smluvních stran zpřístupnit informace týkající se Smlouvy a veškeré další informace a podklady s ní související svým odborným poradcům, se kterými Smluvní strany uzavření a plnění Smlouvy konzultují, a svým zaměstnancům či dalším smluvním partnerům, prostřednictvím kterých předmět Smlouvy realizují, pokud takové osoby zavážou povinností mlčenlivosti nejméně ve stejném rozsahu, který vyplývá ze Smlouvy (vč. Podmínek).

  2. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této Smlouvy se nepovažuje, pokud ke zpřístupnění informací dostane Smluvní strana písemný souhlas druhé Smluvní strany nebo zpřístupnění plyne ze Smlouvy.

  3. Povinnost Smluvních stran zachovávat důvěrnost výše uvedených informací trvá i po skončení účinnosti Smlouvy, a to po dobu 10 let. 

 

 1. Duševní vlastnictví

  1. Provozovatel je výlučným a neomezeným vykonavatelem veškerých majetkových a v nejširším možném a zákonem dovoleném rozsahu i osobnostních práv k Pidio.cz jako autorskému dílu ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů („Autorský zákon“).

  2. Provozovatel uzavřením Smlouvy uděluje Partnerovi omezené právo platformu Pidio.cz užít v rozsahu dle funkcionalit, které jsou Partnerovi umožněny v rámci Účtu Partnera, tj. je též omezena co do počtu přístupů k Pidio.cz v rámci příslušného Účtu Partnera („Licence“). Licence je nevýhradní a je územně neomezena. Licence se uděluje na dobu trvání Smlouvy. V rámci Licence není Partner oprávněn poskytnout část oprávnění tvořící Licenci (udělit podlicenci) třetí osobě ani Licenci postoupit třetí osobě bez souhlasu Provozovatele. Licenční poplatek za udělení Licence je součástí odměny Provozovatele dle těchto Podmínek.

  3. Veškerá práva Provozovatele (jak majetková, tak osobnostní, u nichž to zákon dovoluje) k platformě Pidio.cz zůstávají zachována Provozovateli. Provozovatel na základě Smlouvy neuděluje Partnerovi žádná další práva ani přístup k Pidio.cz nad rámec rozsahu Licence.

  4. Partner se zavazuje žádným způsobem nekopírovat ani nereplikovat platformu Pidio.cz. Do tohoto závazku spadá zákaz jakéhokoli nakládání s Pidio.cz jiným způsobem, než v souladu s těmito Podmínkami, Smlouvou nebo za jakýmkoli jiným účelem, než je využívání služeb ze Smlouvy, zejména, nikoli však výlučně, jakékoli hackování, měnění, ovlivňování vzhledu a funkcí, či jakákoliv jiná činnost, která by mohla vést k přetížení anebo narušení stability, bezpečnosti nebo chodu Pidio.cz nebo upravování Pidio.cz nebo jeho částí, nebo jakékoli pokusy o získání zdrojového kódu Pidio.cz nebo jeho částí. Porušením tohoto závazku je také umožnění, byť neúmyslné, takového jednání jakékoli třetí osobě.

  5. Partner uděluje tímto Provozovateli nevýhradní licenci k neomezenému užívání děl, tj. zejména názvů, log, sloganů, grafických děl, textů a fotografií, které jsou součástí obsahu XML feedu, který je vložen Partnerem na Pidio.cz. Toto oprávnění je udělováno bez územního a časového omezení a bezúplatně. Provozovatel je oprávněn díla podle tohoto odstavce užívat neomezeně i po skončení trvání Smlouvy. 

  6. Smluvní strany jsou oprávněny na svých webových stránkách uvést druhou Smluvní stranu jako referenci. Pokud si za tímto účelem předají loga či jiná díla, jsou oprávněny je užít za účelem jejich připojení k referenci, a to podle pokynů té které Smluvní strany. Nebudou-li takové pokyny předány, pak dle obvyklého užití pro splnění účelu, aniž by přitom došlo ke snížení jejich hodnoty.

 

 1. Odpovědnost

  1. Provozovatel odpovídá Partnerovi za škodu způsobenou hrubým nebo úmyslným porušením Smlouvy, nejvýše však do výše odměny Partnerem skutečně uhrazené odměny za využívání služeb ze Smlouvy, a to v posledním měsíci před vznikem skutečnosti, která vedla ke vzniku újmy Partnera. Ušlý zisk se nenahrazuje v žádných případech. 

  2. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za produkty, stejně tak jako za řádné plnění smlouvy mezi Partnerem a Uživatelem. Za jakoukoliv újmu způsobenou produktem či v důsledku dodání vadného produktu odpovídá v celém rozsahu Partner. V případě, že by podle jakéhokoli právního předpisu, soudního či jiného rozhodnutí nebo v důsledku jakékoli jiné skutečnosti vznikla Provozovateli povinnost zaplatit jakoukoli částku ve prospěch Uživatele či jakékoli třetí osoby, zavazuje se Partner shora uvedenou povinnost (dluh) splnit vůči Uživateli či třetí osobě za Provozovatele, a to bez jakéhokoli regresního nároku na úhradu takové částky vůči Provozovateli.   

  3. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou újmu způsobenou zneužitím platformy Pidio.cz nebo Účtu Partnera, a to z jakéhokoliv důvodu. Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu (včetně ušlého zisku), která by vznikla v důsledku užívání Pidio.cz, Účtu Partnera nebo z důvodu omezení či přerušení jejich dostupnosti. Dále Provozovatel nenese odpovědnost za přerušení poskytování služeb ze Smlouvy, pokud je toto způsobeno třetími osobami nebo vyšší mocí (např. kybernetický útok, dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny nebo telekomunikačního spojení, nesprávný servis prostřednictvím servisních společností) nebo Partnerem (například nesprávná manipulace s platformou Pidio.cz, Účtem Partnera, nezajištění internetového připojení, vada na zařízení, vada na hardwaru, na prvcích a technologiích třetích stran apod.) popř. z důvodu, že provoz Pidio.cz bude ukončen nebo Účet Partnera deaktivován. Pro tyto případy se Partner vzdává práva na náhradu újmy.

  4. Provozovatel nenese odpovědnost za bezproblémovou funkčnost a napojení Pidio.cz nebo Účtu Partnera na programy a zařízení třetích stran.

  5. Pokud Partner poruší povinnosti těchto Podmínek, ať úmyslně nebo neúmyslně, odpovídá Provozovateli za škodu v celé výši a zavazuje se nahradit Provozovateli veškeré náklady, které musel vynaložit k nápravě závadného stavu vzniklého v důsledku porušujícího jednání Partnera.

 

 1. Omezení či ukončení služeb

  1. Partner může požádat Provozovatele, aby pozastavil poskytování služeb ze Smlouvy, aniž by došlo k zániku Smlouvy. Pro pozastavení je třeba, aby Partner provedl požadavek na pozastavení v Účtu Partnera. Pozastavení bude mít za následek nezobrazování určitých informací o produktech Partnera na Pidio.cz. 

  2. Provozovatel může zcela/zčásti pozastavit či úplně ukončit služby (deaktivace Účtu Partnera, zobrazování vybraných produktů), pokud Partner opakovaně poruší Smlouvu (včetně Podmínek), dále pokud Partner nesplňuje technické podmínky Provozovatele nebo pokud uvádí nepřesné či nepravdivé údaje o produktech. V případě omezení nebo pozastavení uvedených služeb poskytne Provozovatel Partnerovi formou e-mailu odůvodnění tohoto rozhodnutí, a to nejpozději v okamžiku, kdy omezení nebo pozastavení nabyde účinnosti. 

  3. V případě, že se Provozovatel rozhodne uvedené služby zcela ukončit, poskytne Partnerovi formou e-mailu odůvodnění tohoto rozhodnutí nejméně 30 dní před plánovaným ukončením. Tuto 30denní lhůtu pro oznámení není třeba dodržet, pokud: 

 • má Provozovatel právní nebo regulační povinnost poskytování služeb Partnera ukončit způsobem, který mu neumožňuje 30denní lhůtu dodržet,

 • pokud Provozovatel z naléhavého důvodu odstoupí od Smlouvy podle těchto Podmínek nebo zákona,

 • pokud Partner prokazatelně opakovaně porušil Smlouvu (včetně Podmínek).

 1. Odůvodnění rozhodnutí Provozovatele o omezení nebo ukončení služeb musí obsahovat odkaz na konkrétní důvody, skutečnosti nebo okolnosti, které k rozhodnutí vedly, a to včetně případného obsahu oznámení třetích stran. 

 2. Případný nevyužitý kredit bude při ukončení služeb podle tohoto článku vrácen na sdělený bankovní účet Partnera. Partner bere na vědomí, že je vrácení nevyužitého kreditu zpoplatněno manipulačním poplatkem 500 Kč bez ohledu na výši vráceného nevyužitého poplatku na základě faktury vystavené Provozovatelem. Stejný postup se použije také při ukončení Smlouvy podle následujícího článku.    

 

 1. Trvání a ukončení Smlouvy

  1. Smlouva je sjednána na dobu neurčitou. 

  2. Kterákoli ze Smluvních stran může Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí adresovanou druhé Smluvní straně, přičemž za písemnou formu se považuje e-mail, pokud byl zaslán z kontaktního e-mailu Provozovatele nebo z kontaktního e-mailu Partnera uvedeného v Účtu Partnera. Výpovědní doba je jeden měsíc a počíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla výpověď doručena druhé Smluvní straně.

  3. Smluvní strany mohou od Smlouvy odstoupit pouze v případech stanovených zákonem nebo Smlouvou (včetně Podmínek). Smluvní strany nemohou od Smlouvy odstoupit ohledně plnění, která si již vzájemně poskytly. Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména v případě, pokud Partner opakovaně poruší Podmínky nebo právní předpisy.

  4. Smlouva zaniká též v případě deaktivace Účtu Partnera podle těchto Podmínek. 

  5. I po ukončení trvání Smlouvy bude mít Partner přístup do Účtu Partnera, ten však bude deaktivován. 

 

 1. Podpora transparentnosti na Pidio.cz

  1. Provozovatel umožňuje Partnerům ovlivnit pořadí zobrazovaných produktů na Pidio.cz, a to za odměnu, kterou mu poskytují Partneři. Pořadí produktů zobrazovaných na Pidio.cz je určeno kombinací více faktorů, a to mírou výše plateb jednotlivých Partnerů a cenou za kliknutí (výší odměny Provozovatele za kliknutí Uživatele). Vyšší zájem Uživatelů o produkty a vyšší odměna Provozovatele jsou předpokladem pro výhodnější pořadí produktu na Pidio.cz. 

  2. Provozovatel neposkytuje Uživatelům žádné doplňkové zboží nebo službu. 

  3. Provozovatel nenabízí na Pidio.cz obdobné nebo totožné produkty jako Partner, nedochází proto ani k žádnému rozdílnému zacházení, které by mohl uplatňovat ve vztahu k produktům.

  4. Provozovatel má přístup k údajům, které mu v rámci plnění Smlouvy poskytuje Partner. Provozovatel získává také kontaktní údaje Uživatelů, kteří se registrují na Pidio.cz, tyto údaje však získává nezávisle na smluvním vztahu s Partnerem a v souladu se zásadami zpracování osobních údajů dostupných na Pidio.cz. Údaje sdílí Provozovatel výhradně se subjekty, které pro něj zajišťují marketingové služby. 

  5. Provozovatel nijak neomezuje Partnera v možnosti nabízet stejné produkty spotřebitelům za různých podmínek jinými prostředky než prostřednictvím Pidio.cz. 

  6. Provozovatel k poskytování služeb ze Smlouvy používá jako dodatečné distribuční kanály a potenciální přidružené kanály PPC systémy a další reklamní systémy, sociální sítě a e-mailingové nástroje provozované třetími osobami.

 

 1. Závěrečná ustanovení

  1. Provozovatel je oprávněn jednostranně změnit a doplnit tyto Podmínky, přičemž o změnách alespoň 15 dní předem informuje Partnera prostřednictvím e-mailu/při přihlášení k Účtu Partnera. V oznámení o změně Podmínek informuje Provozovatel Partnera o možnosti odmítnout změnu Podmínek a upozorní ho na jeho právo vypovědět z tohoto důvodu Smlouvu a poskytne mu dostatečnou výpovědní dobu. Partner může Smlouvu vypovědět e-mailem zaslaným na podpora@Pidio.cz nebo prostřednictvím Účtu Partnera.

  2. Jakékoli spory související se službami ze Smlouvy nebo Smlouvou budou řešeny výhradně podle českého práva a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

  3. Bude-li některé ustanovení Podmínek prohlášeno za neplatné nebo neúčinné, jsou ostatní ustanovení Smlouvy a Podmínek nadále platná a účinná, lze-li je oddělit. Namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení Podmínek nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje.

  4. Provozovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu, s čímž Partner souhlasí.

  5. Za písemnou formu bude považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv, ledaže je v těchto Podmínkách či Smlouvě sjednáno jinak.

  6. Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatelů a Partnerů, veškeré informace o zpracování jsou dostupné zde.

 

V Českých Budějovicích dne 1.1.2021 

Načítám, prosím vydržte...

Nastavení souhlasu s personalizací

S vaším souhlasem můžeme níže uvedené informace užívat k dále uvedeným účelům nebo je sdílet s vybranými partnery. Pro jednotlivé účely (typy zpracování) můžete upravit své nastavení a svou volbu potvrdit tlačítkem „Uložit nastavení“:

Vždy aktivní

Nezbytné soubory cookies

Jsou nezbytné k tomu, aby web fungoval, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akce, které jste provedli, jako je požadavek služeb týkajících se bezpečnostních nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů atp. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookie nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookie neukládají žádně osobní identifikovatelné informace.

Analytické soubory cookie

Počítají návštěvnost webu a sběrem anonymních statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a stránky tak neustále vylepšovat.

Marketingové soubory cookies

Shromažďují informace pro lepší přizpůsobení reklamy vašim zájmům, a to na těchto webových stránkách i mimo ně.

Nastavení souhlasu s personalizací

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Upravit nastavení" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.
Cookies