Zpracování osobních údajů

HUGGY s.r.o.   (portál www.pidio.cz)

IČ: 087 85 94

Sídlo:
Jeronýmova 176/6,

České Budějovice 6,

370 01
IČ: 087 85. 94

Spisová značka: C 29497 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

 

(dále jen „Zpracovatel“)

 

A

 

Registrovaní klienti na porátle Babelo.cz

(dále jen „Správce“)

 

zpracování osobních údajů

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Tato smlouva je po dohodě smluvních stran uzavírána v souvislosti s nabytím účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“) a v souvislosti s odsouhlasenými obchodními podmínkami uzavřenými online mezi Správcem jako nabyvatelem a Zpracovatelem jako poskytovatelem (dále jen jako „Smlouva“).
 2. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva představuje zpracovatelskou smlouvu dle článku 28 odst. 3 GDPR uzavíranou onlinee pomcí registrace na doméně babelo.cz

Článek 2

Předmět smlouvy

2.1 Správce na základě této smlouvy pověřuje v souvislosti s výše popsaným smluvním vztahem Zpracovatele zpracováním osobních údajů subjektu údajů a Zpracovatel toto pověření přijímá

 1. 2 Předmětem zpracování dle této smlouvy jsou následující kategorie a typy údajů:
  1. identifikační údaje zákazníků správce: jméno, příjmení, datum narození, IČ, bydliště fyzických osob, sídlo.
  2. Údaje o smluvních vztazích, objednávkách popř. fakturačních údajů týkajících se zákazníků správce.
  3. Data z Google Analytics
  4. Data o produktech a jejich objednávkách
  5. Data o cenách a nabídkách jednotlivých produktů či bidovacího systému

(dále jen jako „osobní údaje“)

Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti se Smlouvou bude zpracování osobních údajů spočívat zejména pouze v rámci servisní činnosti zpracovatele ohledně softwaru nebo z pozice správce softwaru. Tzn., že v rámci této činnosti zpracovatele bude zpracovateli umožněno nahlédnutí do osobních údajů, popř. jen takové zpracování osobních údajů, které bude nezbytné k provedení servisních úkonů nebo oprav či úprav softwaru. 

2.3. Osobní údaje budou Zpracovatelem pro Správce zpracovávány po dobu trvání Smlouvy.

2.4 Účelem zpracovávání osobních údajů je zajištění funkčnosti softwaru správce a plnění podmínek licenční smlouvy.

2.5 Osobní údaje budou zpracovávány pouze v elektronické formě.

Článek 3

Práva a povinnosti při zpracování osobních údajů

3.1 Zpracovatel je povinen zpracovávat takové osobní údaje a takovým způsobem, aby byl naplněn účel Smlouvy.

3.2 Zpracovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Správce, s výjimkou případů, kdy Zpracovateli zpracování ukládá český právní řád nebo právo EU. Zpracovatel je povinen neprodleně informovat Správce o tom, že podle jeho názoru určitý pokyn Správce porušuje GDPR či jiné předpisy ČR či EU. Zpracovatel neodpovídá za dodržení principu zákonnosti zpracování osobních údajů ze strany Správce (zda je zajištěn některý z právních titulů – licencí de článku 6 odst. 1 GDPR). 

3.3 Zpracovatel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti.

3.4 Zpracovatel je povinen v souladu s čl. 32 GDPR přijmout veškerá technická a organizační opatření, která jsou nutná k zabezpečení zpracování osobních údajů a tímto prohlašuje, že veškerá tato opatření přijal. Správce prohlašuje, že byl plně obeznámen s technickými a organizačními opatřeními pro ochranu osobních údajů Zpracovatele, a že tato jsou dostatečná pro to, aby jej pověřil zpracováním osobních údajů, jak je sjednáno touto smlouvou. Správce současně prohlašuje, že mu bylo sděleno a je seznámen s tím, jakými prostředky a jakým způsobem bude Zpracovatel zpracování osobních údajů provádět.

3.5 Zpracovatel je oprávněn zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele, je tedy uděleno obecné povolení Správce dle čl. 28 odst. 2 GDPR. Zpracovatel se zavazuje informovat Správce o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne tak správci příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky. V případě zapojení dalšího zpracovatele za tím účelem, aby jménem Správce provedl určité činnosti zpracování, musí být tomuto dalšímu zpracovateli smluvně uloženy stejné povinnosti na ochranu údajů, jaké jsou uvedeny v této smlouvě, a zejména musí být poskytnuty dostatečné záruky, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky GDPR. Neplní-li další zpracovatel své povinnosti v oblasti ochrany údajů, odpovídá správci za plnění povinností dotčeného dalšího zpracovatele i nadále plně Zpracovatel.

3.6. Zpracovatel je povinen poskytovat správci součinnost v oblasti ochrany osobních údajů. Zpracovatel je povinen v míře, v jaké je to možné, prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření poskytovat součinnost při plnění povinnosti Správce reagovat na žádosti o výkon práv subjektů ochrany osobních údajů (např. právo subjektů údajů na přístup k osobním údajům, na jejich přenositelnost či jejich výmaz). Zpracovatel se zavazuje při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Zpracovatel k dispozici, že bude Správci nápomocen při zavádění a udržování vhodných technických a organizačních opatření k zabezpečení osobních údajů, ohlašování porušení GDPR, při posuzování vlivu zpracování na ochranu osobních údajů a při předchozích konzultacích s dozorovým úřadem. Zpracovatel je dále povinen poskytnout správci informace potřebné k doložení toho, že jím prováděné zpracování osobních údajů splňuje požadavky dle čl. 28 GDPR, tedy zejména vhodná technická a organizační opatření. Zpracovatel je povinen umožnit provádění inspekcí a auditů ze strany Správce a k těmto auditům poskytovat součinnost.

3.7 Za poskytování součinnosti dle ust. 3.6. této smlouvy je Zpracovatel oprávněn účtovat si vůči Správci administrativní poplatek ve vzájemně sjednané výši. Pokud Správce odmítne poskytnout Zpracovateli za součinnost dle čl. 3.6 této smlouvy poplatek, není Zpracovatel povinen uvedenou součinnost poskytovat.

3.8 Pokud Zpracovatel postupoval v souladu s touto zpracovatelskou smlouvou, tak není jakkoliv odpovědný za škodu vzniklou Správci, včetně případného uložení pokuty ze strany dozorového úřadu, a není tedy povinen jakoukoliv takovou škodu Správci nahradit.

 

Článek 4

Trvání smlouvy, způsoby jejího ukončení

4.1 Tato smlouva se registrací správce na portále uzavírá na dobu neurčitou.

4.2 Tato smlouva nemůže být zrušena během trvání Smlouvy, smlouva automaticky zaniká zrušením registrace na portále Pidio.cz a vyrovnáním všech závazků vůči zpracovateli.

4.3. Zánikem této smlouvy nejsou dotčena ustanovení, která podle své povahy mají platit i po jejím zániku.

 

 

 

Načítám, prosím vydržte...

Nastavení souhlasu s personalizací

S vaším souhlasem můžeme níže uvedené informace užívat k dále uvedeným účelům nebo je sdílet s vybranými partnery. Pro jednotlivé účely (typy zpracování) můžete upravit své nastavení a svou volbu potvrdit tlačítkem „Uložit nastavení“:

Vždy aktivní

Nezbytné soubory cookies

Jsou nezbytné k tomu, aby web fungoval, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akce, které jste provedli, jako je požadavek služeb týkajících se bezpečnostních nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů atp. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookie nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookie neukládají žádně osobní identifikovatelné informace.

Analytické soubory cookie

Počítají návštěvnost webu a sběrem anonymních statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a stránky tak neustále vylepšovat.

Marketingové soubory cookies

Shromažďují informace pro lepší přizpůsobení reklamy vašim zájmům, a to na těchto webových stránkách i mimo ně.

Nastavení souhlasu s personalizací

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Upravit nastavení" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.
Cookies